Start :: Aktualności :: Ważne ::  
strona główna

Bezpłatne kursy dla pracujących w wieku 18-44 i powyżej 45 r.ż. PDF Drukuj
Sobota, 05 Lutego 2011
W projekcie "Rynek Wiedzy" wprowadzono zmiany dotyczące grupy docelowej i tak istnieje możliwość odbycia kursu przez osoby w wieku 18-44 i powyżej 45 roku życia!

1. Projekt skierowany jest do 270 os. pracujących: w tym min. 205 os. po 45 r.ż oraz 65 os. w wieku 18-44 lat z maksymalnie średnim wykształceniem (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W szczególności projekt skierowany jest do: min. 144 kobiet oraz do osób posiadających co najwyżej wykształcenie średnie min. 140 UP, w tym min. 75 kobiet po 45 r.ż, (w tym min. 43 osoby po 50 r.ż, w tym min. 23 kobiet) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej.

2. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a, b i c:

a. pracujące osoby powyżej 45 roku życia(min. 205 os.) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy)

b. pracujące osoby w wieku 18-44 lat zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy)

c. zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie województwa świętokrzyskiego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 31.10.2011.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

a)    Doradztwo zawodowe:
    - indywidualne: jobcoaching (3 godziny zegarowe / 1 osobę),
    - grupowe: warsztaty (12 godzin dydaktycznych / 1 grupę).
b)    Kursy (60 lub 80 godzin dydaktycznych / 1 grupę),
c)    Warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (12 godzin/ 1 grupę).

Kursy prowadzone będą w 18 edycjach z 5 zakresów tematycznych:
  • Rachunkowość komputerowa (80 godzin dydaktycznych / 4 grupy),
  • Menadżer/ka sprzedaży (80 godzin dydaktycznych / 4 grupy),
  • Kadry i płace z obsługą programów Symfonia i Płatnik (80 godzin dydaktycznych / 4 grupy),
  • Komputerowa obsługa magazynu (60 godzin dydaktycznych / 2 grupy),
  • Kosztorysowanie budowlane (80 godzin dydaktycznych / 4 grupy).

Organizacja usług

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

2. Usługi świadczone będą w Kielcach, a w przypadku zrekutowania grupy szkoleniowej także w innych miastach na terenie województwa świętokrzyskiego.

3. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych (z wyjątkiem zajęć indywidualnych). W szczególnych sytuacjach liczba osób w grupie może ulec zmianie.

4. Wszystkie zajęcia będą realizowane poza godzinami i miejscem pracy uczestników/ek. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

5. Podczas zajęć grupowych (doradztwo grupowe/kursy/warsztaty) Uczestnicy/ki otrzymują: poczęstunek w postaci kanapki/bułki, ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych.

6. Każdy Uczestnik/ka otrzymuje wizualizowane materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik), podręczniki oraz inne pomoce do zajęć (materiały pomocnicze, płyty CD itp.). Wyboru książek dla każdej z grup dokonuje personel projektu w porozumieniu z wykładowcami.

Biuro projektu: "Rynek Wiedzy"
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-18:00
ul. Sandomierska 89, I piętro, pokój nr 7
25-318 Kielce

tel: 41 341 57 92 wewn: 201, 202, 203, 204, 205, 206
tel: 41 368 08 48 wewn: 201, 202, 203, 204, 205, 206

kom: 512 375 428, 691 070 093

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą 2-go stopnia (IP 2) - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt „Rynek Wiedzy” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 
WSZYSTKIE ARTYKUŁY:

Szkolenia komercyjne projekty szkoleniowe pośrednictwo wydawnictwo